توضیحات

در این سایت برخی از سورس کدهای توسعه یافته توسط تیم کسبه را در اختیار عموم قرار می دهیم. هدف از این کار ایجاد محیطی جهت آموزش مهندسی نرم افزار و برنامه نویسی به سایرین، به ویژه دانشجویان، میباشد. سورس کدهای قرار داده شده در سایت قسمت هایی از پروژه های واقعی میباشند که عینا یا با کمی تغییر در نرم افزارهای تجاری مانند نرم افزار حسابداری یا نرم افزار رستوران مورد استفاده قرار گرفته اند.

پروژه ها

سیستم اعلان شماره
  • تبدیل اعداد به صوت
  • زبان: دلفی
  • پیاده سازی انحصار متقابل